Informácia o školskej jedálni

Školská jedáleň

Oznamujem rodičom a stravníkom školy, že na základe dodatku k Smernici o školskom stravovaní sa od 1. januára 2015 mení výška poplatku za stravu nasledovne:

Tabuľka stravného na rok 2017/2018
Ročník cena za obed mesačný poplatok
1. stupeň (1. – 4. ročník ZŠ) 1,05 € 21,00 €
2. stupeň (5. – 9. ročník ZŠ) 1,11 € 22,20 €
Gymnázium 1,22 € 24,40 €

Prosím, aby ste si mesačné platby upravili na základe uvedenej informácie.

Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom, že prihlásiť sa na stravu na školský rok 2017/18 a zároveň sa informovať ohľadom aktuálneho stavu na ich stravnom účte sa môžu od 25. augusta 2017 na e-mailovej adrese:

jedalen&64;scspp.sk

Zároveň upozorňuje na zmenu systému stravovania prostredníctvom čipového systému. Na zakúpenie čipového kľúča je potrebné doniesť na začiatku šk. roka v hotovosti 3 €. Čipový kľúč môže slúžiť žiakovi počas celého obdobia štúdia na škole.

V prípade neuhradenia zálohovej platby  na  stravu žiakovi strava nebude poskytnutá.

Súčasťou Spojenej cirkevnej školy v Poprade je školská jedáleň, ktorá bola zriadená v roku 2003. Jedáleň má kapacitu 420 stravníkov denne. Materiálno-technické vybavenie po finančnej stránke zabezpečuje zriaďovateľ z prostriedkov štátneho rozpočtu. Na základe zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.  

 

Základné informácie:

Telefón: 052/7721389
Vedúca ŠJ:  
  jedalen&64;scspp.sk
Hlavná kuchárka: Monika Makovská
Pracovníci v prevádzke: Magdaléna Laufová
  Dagmar Labudová

Obedy sa vydávajú v čase od 11:40 do 14:15. V mimoriadnych prípadoch (koniec školského roka, celoškolské akcie a podobne) riaditeľ školy vopred oznámi zmenu v čase vydávania obedov.