Stanovy Rodičovského spoločenstva

Článok 1 – Všeobecné ustanovenia

 1. Rodičovské spoločenstvo pri Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade (ďalej len RS) je občianske združenie (v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov). Členmi sú rodičia a zákonní zástupcovia žiakov školy.
 2. RS je nepolitická, dobrovoľná organizácia, je samostatnou a nezávislou právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo vlastnom mene a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.
 3. Činnosť RS sa riadi schválenými stanovami.
 4. Sídlo RS: Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad

Článok 2 – Ciele a činnosť

 1. Cieľom RS je v spolupráci so školou:
  1. spolupracovať s pedagogickými zamestnancami pri výchove a vzdelávaní žiakov založených na kresťanských morálnych hodnotách, humanizme, tolerancii, vlastenectve a demokracii
  2. zosúlaďovať výchovné pôsobenie rodiny s výchovným pôsobením školy
  3. ochraňovať záujmy rodičov žiakov školy vyplývajúce z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí
 2. V súlade s uvedeným cieľom, vykonáva tieto činnosti:
  1. pomáha škole pri výchovnej práci s deťmi predovšetkým mimo vyučovania, a to organizovaním kultúrnych podujatí, turistických vychádzok, športových aktivít, vedením krúžkov záujmovej a technickej činnosti
  2. zhromažďuje a rieši názory a námety, pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, dáva riaditeľovi školy a ostatným pedagogickým pracovníkom podnety na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce a zefektívnenia jej organizácie.
  3. podporuje reprezentáciu školy na verejnosti a jej PR aktivity,
  4. prispieva k tvorbe finančných zdrojov a organizuje materiálnu pomoc škole (brigády, sponzorovanie a pod.)
  5. spolupodieľa sa na zlepšovaní materiálno technického vybavenia priestorov školy, ako aj estetizácii a modernizácii školy
  6. podporuje rozvoj vzájomných stykov medzi školami na území SR i so školami v zahraničí

Článok 3 – Členstvo

 1. Vzniká dňom zápisu aspoň jedného rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka Spojenej školy sv. Jána Pavla II. do zoznamu členov RS na základe písomnej prihlášky za člena a ktorý súhlasí so stanovami RS. Účasť na stretnutiach rodičov je dobrovoľná.
 2. Členstvo zaniká, ak rodič resp. zákonný zástupca odhlási žiaka zo školy, alebo ak žiak inak prestane byť žiakom školy.
 3. Členom RS nie sú vydávané osobitné preukazy o členstve.

Článok 4 – Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:
  • zúčastňovať sa na zasadnutiach RS
  • podávať návrhy na činnosť
  • žiadať si informácie o činnosti a hospodárení RS
  • voliť a byť volený do orgánov RS
 2. Každý člen je povinný:
  • dodržiavať stanovy RS
  • plniť uznesenia orgánov RS
  • aktívne sa podieľať na činnosti RS

Článok 5 – Orgány RS

 1. Najvyšším orgánom je plenárne zhromaždenie RS. Môže byť zvolané ako riadne alebo ako mimoriadne. Riadne plenárne zhromaždenie zvoláva najmenej dva krát roka ( spravidla v októbri a vo februári) predseda Rady RS. Mimoriadne plenárne zhromaždenie zvolá predseda Rady RS vtedy, ak o to požiada písomne aspoň 20% členov.
 2. Plenárne zhromaždenie tvoria všetci členovia RS.
 3. V kompetencii plenárneho zhromaždenia je:
  1. voliť členov Rady RS
  2. meniť a dopĺňať stanovy RS
  3. určovať úlohy Rade RS
  4. schvaľovať výšku členského príspevku
  5. schvaľovať rozpočet a výsledky hospodárenia
  6. rozhoduje o zrušení RS.
 4. Rada RS je výkonným orgánom RS. Volí ju plenárne zhromaždenie, a to vždy na obdobie jedného školského roka tak, aby rodičia každej triedy mali v Rade RS svojho zástupcu. Výber zástupcov rodičov za triedu sa vykoná v triede verejným hlasovaním.
 5. Rada RS plní aj iniciatívnu funkciu vo vzťahu k riaditeľovi školy. V prípade zistenia nedostatkov v práci riaditeľa školy má Rada RS právo po prejednaní na Plenárnom zhromaždení navrhnúť zriaďovateľovi sídelnému biskupovi zmenu vo funkcií s odôvodnením.
 6. Rada RS si volí:
  • predsedu
  • podpredsedov, zastupujúcich jednotlivé organizačné zložky školy
  • zapisovateľa
  • hospodára
 7. Rada RS sa schádza najmenej 1 krát za dva mesiace. Na svoje zasadnutia môže pozvať riaditeľa školy, zástupcu zriaďovateľa a iných, podľa prejednávanej problematiky. Na zasadnutiach rodičovskej rady sa môže zúčastniť každý rodič, ktorý o to prejaví záujem.

Rada RS ďalej:
a) vypracováva správu o činnosti a hospodárení RS
b) návrh rozpočtu hospodárenia RS a predkladá na vyjadrenie a schválenie plenárnemu zhromaždeniu
c) zvoláva plenárne zhromaždenie a obsahovo pripravuje jeho program
d) zasadnutie Rady RS zvoláva predseda. Zo zasadnutia Rady RS sa vedú písomné zápisnice.

 1. Predseda je štatutárnym orgánom RS, je volený na jeden rok, a to aj opakovane. Jeho právomoci sú:
  • je najvyšším reprezentatívnym zástupcom RS, zastupuje RS navonok
  • koná v mene RS a za svoju činnosť zodpovedá Rade RS
  • vedie rokovania Rady RS a plenárne zhromaždenia

Článok 6 – Hospodárenie RS

 1. RS hospodári s vlastnými prostriedkami uloženými na vlastnom účte v banke. Za hospodárenie zodpovedá Rada RS.
 2. Zdroje finančných prostriedkov:
  1. členské príspevky
  2. dary od fyzických a právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska a zo zahraničia
  3. príspevky z podielu zaplatenej dane v zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov
  4. iné príjmy
 3. Spôsob hospodárenia s finančnými prostriedkami RS a ich použite je upravené internou smernicou o hospodárení RS.

Článok 7 – Záverečné ustanovenia

 1. Rada RS na základe týchto stanov spracuje organizačný poriadok.
 2. RS zanikne, ak o tom rozhodne plenárne zhromaždenie. Rada RS určuje likvidátora. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na školské alebo charitatívne účely.
 3. Stanovy RS nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

V Poprade, dňa 25.9.2018