Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok po schválení radou Rodičovského spoločenstva pri Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade dňa 03.10.2022 sa bude vyberať len v hotovosti priamo triednemu v nasledujúcej výš­ke:

1 dieťa    30
2 súrodenci    45
3 a viac súrodencov    50

Príspevok sa uhrádza zvlášť za každú zložku školy (zvlášť ZŠ, ZUŠ, Gymnázium).

Príspevok je potrebné zaplatiť naraz do 11. novembra 2022, prípadne v dvoch splátkach do 11. 11. 2022 a do 12. 12. 2022.

Príspevok je významnou pomocou pre potreby školy a žiakov, napr. vybavenie tried a odborných učební, špeciálne pomôcky na vyučovanie, náklady na súťaže, odmeny pre žiakov a pod.

V prípade akýchkoľvek problémov s platením prosím kontaktujte triedneho učiteľa žiaka.